Utse ett skyddsombud

Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige bygger på arbetsgivarens ansvar över arbetsmiljön för sina arbetstagare. Dessa i sin tur representeras av ett skyddsombud som ser till att regler och lagar följs, håller sig uppdaterad på om något ändras och kan hjälpa personalen om de har funderingar eller behöver skyddsutrustning.

Givetvis bidrar alla till en trivsam arbetsmiljö men ett företag med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud som har mer kunskap och utbildning i de olika frågorna som kan uppstå. Ett skyddsombud utses i en period om tre år av det fackförbund som företaget är anslutet till eller av arbetstagarna själva och det kan även finnas regionala skyddsombud i de fackliga organisationerna. Större företag representeras av ett huvudskyddsombud och ett flertal skyddsombud som kan tillhöra olika fackförbund,  jobbar på olika avdelningar och ansvarar för olika områden inom företaget.

Ett skyddsombud ska enligt arbetsmiljölagen delta vid planeringen om man flyttar till nya lokaler, utbildas i arbetsmiljöfrågor och ta del av de handlingar som berör förhållanden kring arbetsmiljön.  De kan också begära åtgärder av arbetsgivaren för att skapa en bättre arbetsmiljö och avbryta de arbeten som direkt kan leda till skada för arbetstagaren. De ska alltså både se till att arbeta för en säker och bra arbetsmiljö samtidigt som de bevakar och ser till att arbetsgivaren uppfyller de krav som arbetsmiljölagen ställer.